Nytt fra LMK 01/24

Nytt fra LMK 01/24


LMK finner det riktig at kjøretøymiljøet i Norge blir underrettet om at AMCAR valgte å si opp alt formalisert samarbeid med LMK allerede fra nyttår 2023. Mange har nok merket seg at AMCAR og LMK i senere tid har inntatt forskjellig ståsted i flere bilpolitiske saker, som har vært fremtredende i nyhetsbildet. Dette særlig knyttet til håndteringen av drivstoffpolitikk og EUs pågående prosess om avfallshåndtering gjennom «End of Life-direktivet» (ELV).

LMK ser verdien av et bredt samarbeid der hvor dette er mulig, og vi forsøkte lenge å finne mulige formaliserte samarbeidsformer der hvor AMCAR og LMK har felles interesser. Beklageligvis har ikke henvendelsen fra LMK til AMCAR blitt besvart. Dette finner LMK leit, men forskjellen i strukturen og finansieringen av de to organisasjonene bidrar til en økonomisk betinget konkurranse om klubber og medlemsfordeler. Et ikke-økonomisk samarbeid vil lett skape utfordringer da miljøet tallmessig er begrenset, og medlemsmassen i stor grad er på vandring mellom organisasjonene.

Det ligger ingen dramatikk i dette, og vi håper at kjøretøymiljøet på lokalt plan evner å samarbeide både om treff og aktiviteter til tross for at hovedorganisasjonene har valgt å skille lag.

LMK velger å fokusere på motorhistorie og kulturarv, noe som betinger at vi må sette grenser rundt alder og originalitet i dagens politiske situasjon. LMK finner det viktig at vi styrker vår kulturbevarende profil, som er i tråd med det mandatet organisasjonen har fått fra våre 154 medlemsklubber. I omstillingen til det grønne skiftet står bilhobbyen og fossile kjøretøyer overfor betydelige vanskeligheter, og grensesettingen mellom hobby og kulturarv blir stadig viktigere dersom vi skal sikre retten til fortsatt bruk av veterankjøretøy.

LMK, som norsk representant for den verdensomspennende veterankjøretøyorganisasjonen FIVA, velger å følge retningslinjer og politisk ståsted i tråd med det miljøet som driver lobbyarbeid direkte inn i EU.