Personvernerklæring for Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb

Når du er i kontakt med Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb (i det følgende «vi» eller «oss») kan det være nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Vi bryr oss om å ivareta ditt personvern, og tar dette på alvor. Vi har derfor skrevet denne personvernerklæringen for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med det.

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en identifiserbar person. Dette er typisk navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse, men også andre opplysninger som for eksempel din e-post.

Behandlingsansvarlig

Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb er, ved styrets leder, behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger slik dette er definert i personvernregelverket.

Vår kontaktinformasjon er:

Org.nr: 998 443 008

Adresse: Postboks 2139, 3255 LARVIK

E-post: postALFAKRØLLlsvk.net

Spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysninger kan rettes til styret i Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb.

Vår behandling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger vi samler inn, formålet med disse, og det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger om deg, avhenger av vår relasjon til deg og din kontakt med oss.

Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon
  • Behandling av personopplysninger for å inngå eller oppfylle avtaler med våre kunder og leverandører
  • Behandling av personopplysninger som ledd i Larvik-Sandefjord veteranvognklubbs kontrolltiltak, slik som informasjonssikkerhet.
  • Behandling av personopplysninger i forbindelse med matrikkelen og Blekka.

Rettslige forpliktelser

Vi er lovpålagt å behandle personopplysninger i visse tilfeller, herunder i forbindelse med å dokumentere etterlevelse av forpliktelser i relasjon til skatt, regnskap eller juridiske prosesser. I denne forbindelse kan det være nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Det kan for eksempel være nødvendig dersom ditt navn står på en arkiveringspliktig faktura eller kontrakt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den juridiske forpliktelsen vi er underlagt.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet- og frem til ditt medlemskap i Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb opphører, eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år. Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene dine videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter og selskaper som er lovpålagt å samle data om deg i gitte situasjoner, kun opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre og deres rettslige forpliktelser. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Slike databehandlere er typisk leverandører av IT-systemer vi benytter oss av eller andre tredjeparter som får tilgang til personopplysninger ved å utføre arbeid for klubben.

Hvor lagres personopplysningene?

Personopplysninger som behandles av Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer eller overfører ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet

Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb tar sikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til personer med verv i klubben som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til medlemmer og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til styret i Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (postALFAKRØLLdatatilsynet.no).

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på e-post og SMS. For de som ikke har e-post vil det bli pr. post , 14 dager før endringer vil bli foretatt.